Loading color scheme

Správa bytov

Zmluvne vieme zabezpečiť:
- dodávku vody
- dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
- odvádzanie odpadovej ...

Správa bytov - vykonávame správu bytov podľa predmetu zmluvy v rozsahu:

Zmluvne vieme zabezpečiť:

 • dodávku vody
 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • odvádzanie odpadových vôd
 • dodávky el. energie pre osvetlenie spoločných
  častí a spoločných zariadení domu
 • prevádzku a servisné služby výťahov

Činnosti súvisiace so správou:

 • poistenie domu
 • sledovanie termínov všetkých revízií v dome,
  zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie
  porevíznych závad
 • právne zastupovanie
 • vymáhanie pohľadávok od neplatičov

 

Vedenie ekonomickej agendy:

 • platieb za poskytnuté energie a služby
 • na žiadosť vlastníkov založenie a vedenie termínovaných vkladov v bankách z finančných prostriedkov fondu opráv a údržby domu
 • fondu opráv a údržby domu - mesačné sledovanie príjmov a výdajov, štvrťročné vyúčtovania sú zasielané hovorcovi domu
 • zálohových platieb za poskytované služby
 • ročné zúčtovanie zálohových platieb za poskytované služby podľa dojednaných podmienok (možnosť rozúčtovania el. energie na vchody alebo za celý dom ako jedno nákladové stredisko)